MENU

 

Objektif Unit Pusat Sehenti (OSC)

  • Menyelaras Dan Memudahcara Proses Kelulusan Permohonan Pembangunan Tanah, Permohonan Kebenaran Merancang, Pelan Bangunan, Pelan Kerja Tanah, Pelan Jalan Dan Parit Dan Pelan-Pelan Lain Berkaitan Cadangan Pemajuan
  • Memendekkan Norma Masa Dan Mempercepatkan Proses Permohonan Cadangan Pemajuan.
  • Menyeragamkan Prosedur Dan Proses Cadangan Pemajuan Dengan Mengambilkira Peruntukan-Peruntukan Di Bawah Kanun Tanah Negara 1965(Ktn 56), Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) Dan Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)