MENU

Akta

 • Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
 • Akta Jalan, Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133)
 • Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172)
 • Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)
 • Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 672)
 • Akta Perbadanan Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam 2007 (Akta 673)
 • Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 (Akta 711)
 • Akta Pengurusan Strata 2013 (Akta 757)
 • Akta Hakmilik Strata 1985 (Akta 318)
 • Akta Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (Akta 514)
 • Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984