MENU

1. APAKAH ITU CUKAI TAKSIRAN ?
Cukai yang dikenakan ke atas pegangan berkadar seperti :

 • Bangunan kediaman, perniagaan, perusahaan dan tanah kosong yang terletak didalam kawasan Majlis Daerah Kinta Barat.
 • Bangunan-bangunan milik kerajaan dan Badan Berkanun juga dikenakan cukai tetapi ia disebut Carum Membantu Kadar

2. BAGAIMANA CUKAI TAKSIRAN DIKENAKAN?
Ia dilakukan melalui proses nilaian berpandukan nilai tahunan dan kadar peratus yang diwartakan.“Nilai Tahunan” ertinya anggaran kasar sewa tahunan yang munasabah dijangka akan diperolehi dari setahun ke setahun dari pegangan yang berkenaan jika ia disewakan.

3. BAGAIMANA PEMBAYARAN HARUS DILAKUKAN
Pembayaran boleh dibuat secara tunai, kad kredit dan cek di kaunter pembayaran MDKB atau pun kaunter pembayaran di mana-mana PBT di dalam Negeri Perak. Selain itu pembayar juga boleh menjelaskan cukai melalui pos secara cek, Maybank2u, kiriman wang pos ataupun bank draf.

4. BILAKAH BIL-BIL DIHANTAR?
Bil Cukai Taksiran akan dihantar kepada pemilik selewat-lewatnya pada minggu kedua bulan Januari untuk ½ tahun pertama dan juga selewat-lewatnya minggu kedua bulan Julai untuk ½ tahun kedua. Jika bil-bil tersebut tidak diterima didalam bulan tersebut maka pemilik bolehlah datang sendiri di bahagian Penilaian, Majlis Daerah Kinta Barat. Pemilik yang tidak menerima bil terbaru dikehendaki membawa bil lama untuk semakan nombor Akaun Harta dan Alamat Harta.

5. NOTIS JUALAN ATAU PINDAH MILIK
Mengikut seksyen 160, Akta Kerajaan Tempatan 1976 (171) 160, apabila sesuatu pegangan berkadar dalam sesuatu kawasan pihak berkuasa tempatan dijual atau dipindah milik, pembeli atau penerima perlu membuat pindah milik dalam tempoh 3 bulan selepas jualan atau pindah milik, notis mengenainya harus diberi kepada pihak berkuasa tempatan dalam Borang I yang boleh didapati di kaunter semakan cukai taksiran di Pejabat Majlis. Dokumen-dokumen yang diperlukan ialah salinan geran terkni / surat perjanjian atau Borang 14A berserta resit bayaran di Pejabat Tanah dan Galian, salinan cukai taksiran terkini dan salinan kad pengenalan.

6. TEMPOH PEMBAYARAN CUKAI TAKSIRAN AM
Cukai Taksiran boleh dibayar dua kali setahun iaitu pada atau sebelum 28 Februari bagi ½ tahun pertama dan pada atau sebelum 31 Ogos bagi ½ tahun kedua. Sekiranya pemilik ingin membayar cukai setahun mereka bolehlah membayar sebelum 28 Februari bagi tahun berkenaan

7. TINDAKAN-TINDAKAN JIKA CUKAI TIDAK DIJELASKAN
Tarikh bayaran untuk mengelakkan denda adalah pada ½ tahun pertama mulai 1hb Jan. hingga 28hb. Feb. dan ½ tahun kedua mulai 1hb Julai hingga 31hb Ogos pada setiap tahun. Pemilik akan dikenakan denda lewat bayaran mengikut seksyen 147(1) Akta 171,1976. Jumlah wang tunggakan Denda Bayar lewat Kurang daripada RM100 - RM 4 RM100 hingga RM250 - RM 8 RM250 hingga RM600 RM - RM12 Melebihi RM600 tambah RM 2 bagi setiap tambahan RM 100 atau sebahagian daripadanya Bayaran penuh perlu dijelaskan selepas 15 hari notis tuntutan dikeluarkan. Jika masih tidak membayar cukai, waran tahanan akan dikeluarkan selaras dengan Akta 171, 1976 seksyen 148(4).

8. BIL-BIL YANG TIDAK DITERIMA
Jika anda tidak menerima/lewat menerima Bil cukai Taksiran, anda perlu membawa bil yang terdahulu ke kaunter semakan cukai taksiran untuk mendapatkan bil yang baru.

9. ELAUN KEKOSONGAN
Walaupun rumah tidak berpenghuni atau kosong, pemilik diwajibkan membayar cukai taksiran tetapi boleh memohon elaun kekosongan. Pemilik harus mengemukakan surat permohonan elaun kekosongan kepada Majlis.

10. PERUBAHAN ATAS BANGUNAN/HARTANAH
Pemilik hendaklah memberitahu kepada Majlis sekiranya terdapat perubahan atas bangunan :

 • Bangunan dibina tambahan
 • Bangunan baru dibina
 • Bangunan runtuh
 • Bangunan terbakar
 • Bangunan di ubah ketempat lain
 • Bangunan telah dijual/dipindah milik
 • Kegagalan memberitahu kepada Majlis akan membebankan kepada pemilik dari segi bayaran cukai taksiran yang dikenakan.

11. TIDAK MAMPU UNTUK MENJELASKAN TUNGGAKAN
Adakah saya perlu membayar cukai sekiranya rumah yang saya duduki adalah rumah sewa yang mempunyai tunggakan? Ya, membayar cukai adalah tanggungjawab pemilik rumah. Sekiranya berlaku perkara seperti diatas maka penyewa boleh membayar cukai melalui potongan sewa untuk mengelakkan harta/rumah sewa anda disita. Apakah yang perlu saya lakukan sekiranya jumlah wang tunggakan dalam bil adalah di luar kemampuan saya untuk membayarnya? Sekiranya bayaran penuh tidak dapat dijelaskan, maka dalam kes-kes tertentu bayaran boleh dilakukan secara ansuran.

12. CUKAI TAKSIRAN TANGGUNGJAWAB BERSAMA
Mengapa cukai taksiran perlu dibayar sedangkan rumah saya tidak menerima sebarang perkhidmatan pengangkutan sampah, kemudahan laluan/jalan, penyediaan lampu jalan, longkang, parit, dan sebagainya oleh Majlis? Walaupun anda tidak menerima sebarang perkhidmatan dari majlis seperti yang disebutkan di atas, namun membayar cukai tetap menjadi tanggungjawab anda kerana kawasan anda telah diisytiharkan termasuk dalam kawasan bercukai Majlis.

13. KESALAHAN-KESALAHAN PEMBAYAR CUKAI SEKIRANYA DISABITKAN, DIKENAKAN DENDA TIDAK LEBIH RM 2,000.00 ATAU PENJARA 6 BULAN ATAU KEDUA-DUANYA SEKALI.
Dalam Akta Kerajaan Tempatan 1976, Akta 171, tindakan atas kesalahan-kesalahan berikut :

 • Mengikut Seksyen 140 adalah menjadi satu kesalahan jika seseorang enggan atau tidak memberi penyata atau maklumat itu dalam tempoh dua minggu dari tarikh diterima notis menghendakinya berbuat demikian atau dengan diketahuinya membuat sesuatu penyata palsu atau memberi maklumat palsu atau tidak betul atau merintangi, menghalang atau menahan pihak berkuasa tempatan atau seseorang yang dilantik olehnya daripada memasuki, memeriksa atau mengukur mana-mana pegangan itu.
 • Mengikut Seksyen 160 adalah menjadi satu kesalahan tidak memberitahu Majlis bahawa hartanya telah dipindah milik. Bagi harta yang dijual atau dipindah milik maka kewajipan penjual/pemindah milik dan pembeli/penerima pindah milik dalam tempoh 3 bulan memberi notis dalam Borang 1 atau sekiranya pemunya pegangan (harta) meninggal dunia maka menjadi kewajipan waris memberi notis mengenainya kepada Majlis dalam tempoh 1 tahun selepas kematian.
 • Mengikut Seksyen 161 juga menjadi satu kesalahan sekiranya tidak memberi notis (surat) kepada Majlis sekiranya bangunan dibina semula telah siap/diduduki, bangunan dibina baru telah siap dibesarkan, diubah, dibaiki, diperbaharui atau jika bangunan kosong diduduki semula serta sekiranya bangunan atau sebahagian bangunan telah runtuh atau sesuatu tanah telah diubah syarat/dipecah sempadan

14. APAKAH PERBEZAAN 'CUKAI TAKSIRAN' dan 'CUKAI TANAH' ?
Cukai Taksiran atau juga dikenali sebagai "Cukai Pintu' dibayar kepada pihak Berkuasa Tempatan dan perlu dibayar dua kali setahun. Bil cukai taksiran berwarna merah. Cukai Tanah adalah cukai yang dikenakan bagi tanah hak persendirian dan wajib dibayar sekali setahun kepada pihak Berkuasa Negeri. Bil cukai tanah berwarna kuning.